Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

Få gratis 3 tilbud på udarbejdelse af fremtidsfuldmagt

Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget en ny Lov om fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt i form af et juridisk dokument, som gives til at repræsentere fuldmagtsgiveren i personlige og økonomiske forhold. Dette kan blive aktuelt, såfremt fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt (i fremtiden) som følge af svækkelse (f.eks. demens) eller sygdom, ikke selv er i stand til at varetage sine forhold. Fuldmagter af denne type har også førhen kunnet oprettes, men med vedtagelsen af den nye lov sker det på en mere sikker og juridisk korrekt måde. Forskellige forhold bliver nu reguleret via lovgivningen, så der skabes en højere grad af tryghed og klarhed for både fuldmagtsgiveren, fuldmægtigen og alle andre parter.
En fremtidsfuldmagt er tit praktisk, såfremt man vil forsøge at sikre, at ens privatøkonomi og øvrige økonomiske forhold bliver varetaget forsvarligt. Man kan nu i god tid inden sin død udpege den eller dem man gerne vil have til at tage sig af dette, når man ikke selv kan længere. En fremtidsfuldmagt øger sikkerheden og kan mindske muligheden for et eventuelt misbrug.
En fremtidsfuldmagt er ligeledes en god idé, såfremt man ejer fast ejendom sammen med en anden person. Således kan man sikre, at den anden part har mulighed for at disponere over hele ejendommen, hvis man bliver ude af stand til at gøre det selv. Fremtidsfuldmagten kan for eksempel indeholde en klausus om at den anden part kan udleje eller sælge ejendommen.

En advokat kan hurtigt udarbejde en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt træder ikke automatisk i kraft når den er oprettet. Det er udelukkende Statsforvaltningens beslutning, hvornår en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren selv er i stand til det, kan denne anmode Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan ligeledes anmode om, at fuldmagten skal sættes i kraft. Dette kan dog kun ske med en lægeerklæring eller at det på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren er ude af stand til selv at varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager således i hvert tilfælde en vurdering af, hvorvidt fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter derfor kun fuldmagten i kraft, hvis det vurderes at være tilfældet. Når en fremtidsfuldmagt træder i kraft, bliver den tinglyst i personbogen; indtil da kan den frit tilbagekaldes eller ændres. Fremtidsfuldmagten kan ikke tilbagekaldes eller redigeres/ændres, når man har mistet evnen til at råde på egne vegne.
Alle myndige personer, der evner at handle ved deres sunde fornuft, kan anmode om at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Denne fuldmagt vil herefter træde i kraft, hvis den pågældende person en gang i fremtiden på grund af sygdom, helbred, svækket mental funktion eller lign. ikke længere kan håndtere de forhold som fremtidsfuldmagten omfatter.Få stor rabat på en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold og kan gives til flere forskellige fremtidsfuldmægtige. Den kan endvidere afgrænses til kun at omfatte et eller flere forhold. Den kan fx. være en dispositionsret over en ejendom. Der kan kun oprettes en fremtidsfuldmagt pr. cpr-nummer i Danmark.
En fremtidsfuldmagt oprettes af et advokatfirma, ved at anvende en speciel digital portal på nettet kaldet Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når en fremtidsfuldmagt er korrekt indlagt, skal den verificeres af en notar på samme måde, som ved udarbejdelsen af almindelige testamenter. En fremtidsfuldmagt er således først gyldig fra den dag, hvor notarpåtegnelsen har fundet sted.
En fremtidsfuldmagt udløber den dag, hvor personen som har givet fuldmagten dør. En fremtidsfuldmagt vil også ophøre, såfremt fuldmagtsgiveren bliver sat under værgemål. Der er dog untagelser: Hvis værgemålet kun omfatter bestemte forhold, som ikke er nævnt i fuldmagten eller den, som sidder inde med fremtidsfuldmagten, er udelukket fra at varetage. En fremtidsfuldmagt kan også ophøre, hvis fremtidsfuldmagtshaveren selv frasiger sig hvervet. Det kan for eksempel være, fordi vedkommende ikke længere ønsker at varetage fremtidsfuldmagtsgiverens interesser. Det kan også skyldes, at vedkommende selv har mistet evnen til at råde på egne vegne, eller måske er afgået ved døden.

Advokaten underskrev testamentet som vidne

Ved kommanditselskaber kan der muligvis skelnes mellem arbejde for selskabet og arbejde for en deltager. En forudsætning for, at lønudbetaling til barnet kan tillægges normale skattemæssige virkninger, er naturligvis, at den udbetalte løn står i et rimeligt forhold til det udførte arbejde. En umyndig kan på forskellig måde eje en del af en virksomhed.
Fx kan midlerne i et vist omfang anbringes i aktier efter reglerne i værgebekendtgørelsen. Endvidere kan midler, den umyndige får udlagt som arv eller gave, bevares i den form, hvori de foreligger. Er der ved arv eller gave givet adgang til friere anbringelse end efter værgebekendtgørelsens regler, vil investering i virksomhed også kunne komme på tale. Deltagelse i virksomhed må imidlertid som udgangspunkt ikke medføre gældsansvar for den umyndige, jævnfør herved Værgemålsloven § 27, der indeholder et generelt forbud mod kaution eller sikkerhedsstillelse for tredjemands gæld på den umyndiges vegne.
l aktie- og anpartsselskaber hæfter deltagerne kun med den indskudte kapital. Der er derfor ikke særlige problemer i forbindelse med erhvervelse af aktier eller anparter i anpartsselskaber for den umyndige. Anderledes med hensyn til en anpart i et interessentskab.

3 tilbud på varmepumper

Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra Fagexperten

Advokater
  • Landbo Limfjord
  • Opgrade
  • Peter Dahl Advokat Anpartselskab
  • Kirmet Holding Advokatanpartsselskab
  • Advokatfirmaet Kvadrat
  • Stokvad Advokatfirma
  • Tverskov & Partnere Advokataktieselskab
  • Skovgaard Law Firm
  • Nauman Advokater ApS
  • Fredericia Advokaterne I/S

Billig rengøring 3 tilbud

Fredag d. 10/4-20

Bestil assistance til din Advokatopgave


Juristhuset Advokatanpartsselskab

Gersonsvej 25
2900 Hellerup
CVR: 33854897
www.juristhuset.dk

Advokat Kamma Døssing

Søndergade 4
4900 Nakskov
CVR: 33899440
Tlf. 26160410

PFM Law

Højagervænget 17
2680 Solrød Strand
CVR: 34941432
Tlf. 56146537© 2020 - www.3advokattilbud.dk - CVR-nr. 31135915 - Kontakt