Advokat Aars

  • Få 3 kontante tilbud fra advokater i Aars
  • Udfyld formularen online på under 7 minutter
  • Billig advokat - Håndværksarbejde - Få gratis 3 fantastiske tilbud

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få 3 gratis tilbud på en kompetent Aars advokat

14. juli 2018. Er et dødsbo ikke fritaget for beskatning, afgøres afdødes og dødsboets skattepligtige indkomst under et for perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet til og med skæringsdagen i dødsboet, benævnt bobeskatningsindkomsten, jf. dødsboskatteloven § 19.
Dødsboskatteloven indeholder en række teknisk komplicerede regler om indkomstopgørelsen. Af boindkomsten betales en proportional skat på 50 pct., idet der dog gives et bofradrag pr. påbegyndt måned efter dødsfaldsmåneden til og med den måned, hvori boopgørelsens skæringsdag er valgt, samt et mindre månedligt fradrag til og med dødsfaldsmåneden. Få 3 hurtige tilbud på en advokat i Aars.
Derudover betales skat af eventuel aktieindkomst, jf. dødsboskatteloven § 30. Er bobeskatningsindkomsten negativ er der med visse begrænsninger mulighed for at få udbetalt 30 pct. af beløbet til boet.

Psykisk handicappedes erstatningsansvar

Udgangspunktet er, at en person. som på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftmæssigt, er erstatningspligtig for skadegørende handlinger efter samme regler som raske personer.
Dog kan erstatningen efter erstatningsansvarslovens § 24 b, nedsættes eller helt bortfalde, hvis det findes rimeligt under hensyn til personens sindstilstand, handlingens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt.
Der skal især lægges vægt på forholdet mellem skadevoldes og den skadelidtes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. Retspraksis har imidlertid vist, at domstolene ikke anvender denne bestemmelse, men benytter den almindelige lempelsesmulighed i § 24.

Lad billige firmaer løse din opgave

Visse advokater i Aars er specialiseret i mere avancerede emner som f.eks.
  • Andelsbolig
  • Boligsalg
  • Entreprisesager
  • Finansmarked
  • Infrastruktur

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9600 Aars

Lindschouw Advokatanpartsselskab
Himmerlandsparken 7
9600 Aars
CVR: 33360630
Hjemmeside
Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS
Himmerlandsgade 109
9600 Aars
CVR: 30525965
Hjemmeside
Advokathuset Himmerland ApS
Kirkegade 1
9600 Aars
CVR: 31424992
Hjemmeside